Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR tracht vanuit een kritische en opbouwende benadering, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Dit doet zij enerzijds door te luisteren naar ouders en leerkrachten en anderzijds door als klankbord op te treden voor het managementteam als daar behoefte aan is. De MR denkt mee met het management en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. De MR is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. De MR van de Bernardus school is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

 

Waarom is de MR belangrijk?

Het management van de school hecht belang aan inzichten en ideeën van leerlingen (leerlingenraad), ouders en personeel. Deze inzichten kunnen worden meegenomen in het beleid van de school. Daarom is het van belang dat deze inzichten en ideeën duidelijk naar voren worden gebracht.

 

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op basisschool Bernardus. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en mee beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team leerkrachten en de directie en u doet een schat aan ervaring op. Zeker nu in het basisonderwijs steeds meer verantwoordelijkheden door de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag, is een deskundige en goed functionerende (G)MR van groot belang.


Namens de ouders hebben zitting: 
Maaike Ebbekink, Fred Rouhof, Marleen Oosterik

Namens het schoolpersoneel hebben zitting: 
Rense Hartman, Sabine Oude Oosterik, Laura Duteweerd

E-mailadres: mr.bernardus@konot.nl