Organisatie

Op de Bernardus zijn leerlingen van alle achtergronden en religies welkom. In het verlengde van onze onderwijsvisie, waarin we de school als oefengemeenschap zien, gaan we ervan uit dat de leerlingpopulatie – net als de echte samenleving - divers en pluriform is. Leerlingen met zeer uiteenlopende sociaaleconomische, culturele en etnische achtergronden moeten hun positie bepalen in de samenleving – nu en in de toekomst.

We kijken bij de indeling van de leerlingen in jaar- en instructiegroepen naar:

- onderwijsbehoefte van onze leerlingen

- sociaal emotionele behoefte en leeftijd

- leerlingenaantallen per jaargroep

- verhouding jongens/meisjes

- verdeling ondersteuningsniveaus

 

Basisschool De Bernardus werkt momenteel met een jaarklassensysteem. Inmiddels zijn er ook uitzonderingen. Voor het vak technisch lezen voor groepen 4 t/m 8 geldt dit namelijk niet meer. De kinderen zitten in groepjes, die regelmatig wisselen. In combinatiegroepen zitten de leerlingen van de twee jaarklassen door elkaar. We hebben gemerkt dat dit de groepsvorming positief beïnvloed. In groepen 1 t/m 3 wordt gedifferentieerd op 3 niveaus. Voor de groepen 4 t/m 8 kunnen leerlingen, voor de basisvakken, op hun eigen niveau werken.

Naast de groepen zijn er ook andere vormen waarin kinderen leren, bijvoorbeeld in het Leerling Lighthouse Team, in leerlingenteams en in de Web-klas. Over de eerste twee groepen kunt u meer informatie vinden onder het tabblad ‘Onze school’.

De Web-klas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8, die de basis op orde hebben, snel klaar zijn met hun reguliere werk in de klas, creatief kunnen denken en uitdaging nodig hebben. In deze Web-klas staat een goede mindset, het ontwikkelen van executieve functies, het samenwerken en het ‘leren leren’ centraal. Een aantal van deze aspecten zijn tevens in de combinatiegroepen zichtbaar.

Basisschool de Bernardus maakt deel uit van stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Konot biedt onderwijs op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Beuningen en De Lutte. 

 

De missie en visie van Konot luidt:

‘Leren voor jouw toekomst’ is de missie voor Konot voor de komende jaren en daarmee ook de titel voor het Konot strategische beleidsplan 2019-2024.

We vinden het met zijn allen belangrijk dat bij goed onderwijs het kind centraal staat. Samen, met al onze medewerkers, gaan we voor het volgende:

 

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. Het is hùn toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich, vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

 

Openheid, vertrouwen, respect, betrokkenheid en dynamiek zijn de kernwaarden van waaruit we binnen Konot samenwerken. Op onze school zijn deze kernwaarden leidend bij het creëren van o.a. een veilig positief pedagogisch klimaat.

 

Voor meer informatie over stichting Konot verwijzen we u naar: www.konot.nl

 

Onderwijsgemeenschap het Web

Deze school maakt samen met basisschool de Willibrordus (Deurningen), De Kerkewei (Rossum) en de Aloysiusschool (Weerselo) onderdeel uit van de onderwijsgemeenschap het Web. De missie en visie van Konot geven een eerste richting aan de ontwikkelingen voor alle Konotscholen en daarmee aan de ontwikkelingen van onderwijsgemeenschap Het Web en dus ook aan basisschool Bernardus.

 

De missie van Onderwijsgemeenschap Het Web luidt:

We bieden onderwijs dat de kinderen van Deurningen, Saasveld, Rossum, Weerselo en omgeving voorbereiden zal op het vervolgonderwijs en het vormgeven van de maatschappij va  de toekomst. Om daarin te slagen is het van belang dat kinderen een stevige inhoudelijke basis mee krijgen. Daarnaast moeten ze samenwerken, kritisch en creatief denken, planmatig werken en effectief kunnen communiceren.

 

De visie van onderwijsgemeenschap luidt:

De onderwijsgemeenschap bestaat uit scholen waar elk kind zich naar eigen kunnen, in een veilige omgeving, maximaal kan ontwikkelen. De scholen hebben goed zicht op hun eigen kwaliteit, krachten en ontwikkelpunten. Op de scholen zijn de onderwijskundig medewerkers samen ‘eigenaar van het onderwijs’. We werken professioneel samen aan het versterken van ons onderwijs.