Kwaliteitszorg

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In ons onderwijs staat de brede en optimale ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal, zodat ze zich op goede wijze kunnen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Dit vraagt om goed onderwijs, gegeven door goede leerkrachten die werken binnen een kwaliteitsbewuste organisatie.

Een kwaliteitsbewuste organisatie vraagt om een onderzoekende houding. Dit vraagt niet alleen om zelfreflectie, maar ook om het open staan voor de kritische feedback van anderen.

Hierbij stellen we ons cyclisch de volgende vijf kwaliteitsvragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we deze dingen op een goede wijze?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doen we met deze wetenschap?

Om te bepalen wat de goede dingen zijn gaan we uit van onze missie

(waarom zijn wij er?) en onze visie (op welke manier willen we onze missie bereiken?)

Vanuit onze visie werken we aan gezamenlijk opgestelde verbeterplannen. Onze informatie krijgen vanuit verschillende bronnen:

  • Onderzoeken naar leerlingtevredenheid
  • Onderzoeken naar oudertevredenheid
  • Onderzoeken naar medewerkerstevredenheid
  • Onderzoeken/ analyses van de opbrengsten van ons onderwijs
  • Feedback derden (bijvoorbeeld van het college van bestuur, inspectie, externe deskundigen en bezoekers van onze school etc.)

Onze kwaliteitszorg is gebaseerd op de PDSA-cyclus (Plan, Do, Study, Act). Binnen deze cyclus wordt er vanuit  een balans tussen ontwikkelen en periodieke verantwoording gewerkt aan voortdurende verbetering van onderwijskwaliteit. We richten ons niet alleen op resultaten, maar ook op de verdere verdieping van de kennis en vergroting van vaardigheden van onze medewerkers, het onderzoeken en verbeteren van de processen en het optimaliseren van onze organisatie. Het werken vanuit de PDSA-cyclus staat voortdurend ten dienste van het verzorgen van goed onderwijs waarin onze leerlingen zich naar hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen.

We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, intern begeleiders, directie) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplan waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen en de voortgang van de individuele kinderen kijken. Mede op basis van de uitkomsten van de besprekingen uit de onderwijsagenda bepalen we ook de doelen waar onze jaarplannen over moeten gaan.