Leerlingenzorg

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. In onze visie staat: ‘We werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien’.

Onderwijsagenda

We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, intern begeleiders, directie) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplan waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen en de voortgang van de individuele kinderen kijken.

Leerlingenzorg

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat wij de zorgplicht hebben om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg.

Intern begeleider (IB’er)

Soms is het goed om deze zorg in kaart te brengen met de interne begeleider. De interne begeleider kan leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Het kan ook gebeuren dat we uw hulp als ouder nodig hebben om samen te komen tot de juiste zorg. U wordt dan uitgenodigd op een gesprek samen met de leerkracht en de interne begeleider. Ook, mocht u specifieke zorgvragen hebben, kunt u zelf contact opnemen de intern begeleider van onze school.

Samen met leerkrachten, ouders en kind kan de intern begeleider op zoek gaan naar handvatten om ook hier de juiste aanpak te zoeken voor uw kind.

Een intern begeleider (IB'er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren.

Door de trend in het basisonderwijs van de afgelopen jaren om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden en niet over te plaatsen naar speciaal onderwijs is de vraag naar een duidelijk (leerling)zorgbeleid gegroeid. De IB'er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte. Daarnaast coördineert hij de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Hij coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Verder voert hij overleg met en is hij aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft hij leiding aan groeps- en leerlingbesprekingen.

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen. In het door de IB'er ontwikkelde en onderhouden leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen mee af te stemmen. Tot slot ondersteunt de IB'er leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen of (leer)uitdagingen.

Voor verdere informatie over de inrichting van onze leerlingenzorg verwijzen we u naar de schoolgids 2019-2023, middels onderstaande knop:

 

Klik hier voor de schoolgids